nieuws

Molenaarsambacht op UNESCO-lijst immaterieel erfgoed

Geplaatst door sitebeheer on december 8, 2017

Molenaarsambacht op UNESCO-lijst immaterieel erfgoed

Het molenaarsambacht is ingeschreven op de Representatieve Lijst van immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid bij UNESCO Dit is bekend gemaakt tijdens de vergadering van het Comité van het UNESCO-verdrag in Zuid-Korea. Nederlandse molenaars zijn naar Zuid-Korea afgereisd om het goede nieuws in ontvangst te nemen. Bij Krijtmolen d’Admiraal in Amsterdam werd op 7 december een speciale persconferentie gehouden. Daarbij waren ook veel molenaars aanwezig, die nadat de molen in de vreugd was gezet,  het nieuws juichend verwelkomden. Na het bekend worden van het nieuws werden in het hele land molens in de vreugdestand gezet. Deze internationale erkenning betekent een grote impuls voor het molenbehoud, nu en in de toekomst. Het zijn immers de molenaars die de molens letterlijk tot leven brengen en ze zo bestaansrecht geven in de huidige samenleving.

Door de inspanningen van Het Gilde van Vrijwillige Molenaars, Vereniging De Hollandsche Molen, Het Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde en het Gild Fryske Mounders is het gelukt om het molenaarschap op te nemen op de Representatieve Lijst van immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid bij UNESCO. In Zuid-Korea heeft het Nederlandse nominatiedossier het stempel ‘voorbeeldig’ gekregen. “Plaatsing op de Representatieve lijst betekent belangrijke internationale erkenning van de maatschappelijke, culturele en economische waarde van het molenaarschap”, aldus Van Engelshoven.

Lezen
sitebeheerMolenaarsambacht op UNESCO-lijst immaterieel erfgoed

Culturele Hoofdstad 2018….. De Friese molenkaart helpt u op stap

Geplaatst door sitebeheer on oktober 19, 2017

Bijna is het zover. Het jaar 2018 nadert met rasse schreden. In het kader van Culturele hoofdstad 2018 staat er veel te gebeuren.

De provinciale pers maakt zich zorgen dat er geen goede toeristische kaart van Fryslân beschikbaar is. Gelukkig heeft de Stichting De Fryske Mole samen met het Gild Fryske Mounders onlangs zo’n kaart ontwikkeld.

Deze kaart geeft de locaties aan van de 132 nog bestaande molens in Fryslân met van elke molen een foto en adres, uitleg in woord en beeld over de verschillende Friese molens, weetjes over wiekenstanden en meer. Onze gedetailleerde kaart geeft goede mogelijkheden om een route uit te stippelen, fietsend of per auto door het mooie Friese landschap. Voor de topografische ondergrond van de kaart is gebruik gemaakt van de provinciale wegenonderlegger (provincie Fryslân). Alle Friese dorpen en steden staan erop. De molens staan vaak direct aan wandel- en fietspaden. Men kan zelf routes samenstellen aan de hand van de knooppunt routesystemen in de hele regio.

De Molenkaart is momenteel te verkrijgen bij een aantal recreatieve informatiepunten, op vele Friese molens en uiteraard via deze website.

We hebben de VVV’s en ANWB winkels op het spoor van onze kaart gezet. We hopen hiermee de molens extra te promoten en bezoekers een handje te helpen om mooi Fryslân te ontdekken.

 

Lezen
sitebeheerCulturele Hoofdstad 2018….. De Friese molenkaart helpt u op stap

Regeerakkoord: 325 miljoen extra voor monumenten

Geplaatst door sitebeheer on oktober 19, 2017

325 miljoen extra voor monumenten

Goed nieuws voor monumenten, waaronder molens. Het nieuwe kabinet trekt eenmalig voor monumenten, kunstwerken en archieven de komende vier jaar 325 miljoen euro extra uit. Daarmee kan onder andere geïnvesteerd worden in onderhoud en herbestemming. Aldus een gedeelte uit de tekst van het regeerakkoord. In 2018 is 150 miljoen extra beschikbaar, in 2019 100 miljoen en de jaren daarna wordt dat gehalveerd. De FIM (Federatie instanthouding Monumenten) is hier hierover zeer verheugd.

Betekenis voor molenbehoud.

Wat kan dit extra geld nu betekenen voor molens? Twee jaar geleden heeft De Hollandsche Molen reeds geïnventariseerd wat er nodig is de komende tien jaar molens in goede staat te houden. Om dat te realiseren pleit de vereniging in de eerste plaats voor een verhoging van het SIM-budget (Subsidieregeling Instandhouding Monumenten) voor molens. Eigenaren zijn echt gebaat met een subsidiepercentage van minimaal 60% in plaats van de huidige 50%. De meeste eigenaren hebben te maken met een hoger eigenaarsaandeel vanwege de overgang van Brim (Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten)  naar SIM en dat stelt ze voor grote problemen.
Daarnaast is recentelijk uit een inventarisatie gebleken dat er nog steeds een restauratiebehoefte is bij molens: 13%, terwijl voor het rijk 10% de norm is. En de vereniging blijft aandacht vragen voor het groot onderhoud, om te voorkomen dat in de toekomst weer dure restauraties noodzakelijk zijn.

Molenfonds en groot onderhoud

Met het Molenfonds wordt groot onderhoud bij voorrang ondersteund en het zou goed zijn als de rijksoverheid dit voorbeeld volgt. Voor restauraties en groot onderhoud is jaarlijks 5 miljoen euro extra nodig.
Ten slotte vraagt De Hollandsche Molen aandacht voor de financiering van nevenbestemming bij molens, bv. molenwinkels, vraagt duurzaamheid bij bewoonde molens specifieke aandacht en is verdere ondersteuning van vrijwilligerswerk noodzakelijk.

(Bron: De Hollandsche Molen)

Lezen
sitebeheerRegeerakkoord: 325 miljoen extra voor monumenten

Nicole Bakker nieuwe directeur De Hollandsche Molen

Geplaatst door sitebeheer on september 6, 2017

Nicole Bakker is per september 2017 de nieuwe directeur van De Hollandsche Molen. Zij volgt Leo Endedijk op die bij de vereniging werkzaam blijft op het gebied van belangenbehartiging en advisering. Endedijk treedt op eigen verzoek terug als directeur. Het bestuur vond na een sollicitatieprocedure Bakker de meest geschikte kandidaat om leiding te geven aan de landelijke vereniging, die zich al sinds 1923 inzet voor het behoud van molens in Nederland.

Het complete persbericht over deze wisseling van de wacht bij de Vereniging De Hollandsche Molen is hier te lezen.

 

 

Lezen
sitebeheerNicole Bakker nieuwe directeur De Hollandsche Molen

Molenaar……meer dan een hobby

Geplaatst door sitebeheer on september 5, 2017

It Gild Fryske Mounders heeft zaterdag 9 september de Open Monumentendag uitgekozen om boeren, burgers en buitenlui kennis te laten maken met de opleiding tot vrijwillig molenaar in Fryslân. Veel molens, lesmolens maar ook andere molens zijn deze dag bemand. Deze dag staat in het teken van opleiden. Mensen, jongeren en ouderen, mannen en vrouwen kunnen zich laten informeren over de opleiding tot molenaar. Voorinformatie kunt u vinden op http://molenaarworden.nl/molenaars-gezocht/

Lezen
sitebeheerMolenaar……meer dan een hobby

Open monumentendag…..bezoek een molen

Geplaatst door sitebeheer on september 4, 2017

Dit jaar is er weer de BankGiro Loterij Open Monumentendag in het 2e weekend van september. Dit evenement met veel unieke monumenten die toegankelijk zijn voor het publiek heeft als thema; Boeren, Burgers en Buitenlui.

Bij zo’n thema kun je niet om onze molens heen. Bezoek een molen bij jou in de buurt of iets verder weg. Als de wind ons niet in de steek laat zie je al van verre de draaiende wieken. Veel molens geven dit weekend ook extra aandacht aan de opleiding tot molenaar. Misschien iets voor jou?

Lezen
sitebeheerOpen monumentendag…..bezoek een molen

Deelbare roeden…..Hoe nu verder?(3)

Geplaatst door sitebeheer on juli 13, 2017

Molens met deelbare roeden blijven in de rust

juli 2017

De vier molens van De Fryske Mole met deelbare roeden blijven voorlopig uit voorzorg stilstaan. Het gaat om de Olifant (Burdaard), de Beabuorster Mole (Tjerkwerd), de Wynzer Mûne (Wyns) en de Stienhúster Mûne (Stiens). Bij vergelijkbare roeden zijn problemen vastgesteld. Onze stichting volgt met het stilzetten van deze molens het advies op van de Vereniging De Hollandsche Molen. Dit is in overleg met de betrokken molenaars besproken.

We willen de deelbare roeden zo snel mogelijk vervangen door roeden uit één stuk. Met de offerte van de aannemer wordt de aanvraag voor de financiële vergoeding bij de RCE ingediend. In principe kunnen wij dan starten met de werkzaamheden. Het is positief dat de minister financiële ondersteuning zal geven vanwege de extra kosten voor het vervanging van deelbare roeden. De planning is nog niet bekend aangezien alle gedupeerden in Nederland zo spoedig mogelijk de roeden willen vervangen kunnen de roedenmakers de vraag niet aan. Er is overleg met de betrokkenen over de volgorde / voorrang van verzoeken. Dit is lastig aangezien iedereen eerst wil.

Zolang de roeden niet zijn vervangen, wordt er niet gedraaid op de genoemde molens. Wij hopen dat er snel duidelijkheid komt over de planning en spoedig kunnen starten met het vervangen van de roeden.

Lezen
sitebeheerDeelbare roeden…..Hoe nu verder?(3)

Deelbare roeden…. Hoe nu verder?(2)

Geplaatst door sitebeheer on mei 21, 2017

Na heroverweging komt het bestuur van De Fryske Môle terug op het vorige bericht inzake het beperkt draaien met deelbare roeden.

Aanleiding tot deze beslissing is de commotie die is ontstaan over het wel laten draaien van de molens met deelbare roeden. Het RCE(Rijksdiens voor Cultureel Erfgoed) en ook onze zusterorganisatie DHM(De Hollandse Molen) hebben een dringend beroep op ons gedaan om op ons besluit terug te komen. Financiële risico’s en verzekeringstechnische problemen bij eventuele schade alsook maatschappelijk afbreukrisico is te groot om het door draaien te rechtvaardigen.

Om deze reden en om de collectiviteit in stand te houden heeft het bestuur besloten om in ieder geval tot 2 juni (Landelijk overleg over deelbare roeden) niet met de bewuste molens te draaien.

Lezen
sitebeheerDeelbare roeden…. Hoe nu verder?(2)

Deelbare roeden… Hoe nu verder?

Geplaatst door sitebeheer on mei 15, 2017

Het RCE (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) heeft een persbericht laten uitgaan t.a.v. de “Deelbare roeden”. Conclusie: de roeden aan elkaar lassen of nieuwe roeden. Het ziet er wel naar uit dat de kosten voor de oplossing door het rijk worden gedragen. Maar voordat alle, mogelijke probleem gevende, roeden zijn vervangen of gelast zijn we vele maanden zo niet enkele jaren verder is.

Als bestuur van De Fryske Môle zijn we van mening dat de molenaars op onze molens zorgvuldig en vertrouwd met de molens omgaan. Daarnaast schatten wij in dat het risico voor onze molens met deelbare roeden klein is. Daarom kunnen onze molenaars, extreme krachten op de roedes mijdend door bijvoorbeeld met weinig zeil te draaien/ malen, de molens laten draaien.

Lezen
sitebeheerDeelbare roeden… Hoe nu verder?

Deelbare roeden

Geplaatst door sitebeheer on april 15, 2017

Op vrijdag 7 april jl. vond in Amersfoort een informatiebijeenkomst plaats, georganiseerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De bijeenkomst was voor eigenaren met molens met deelbare roeden. De afgelopen weken is geconstateerd dat er problemen kunnen optreden met deze roeden. Reden voor de RCE en De Hollandsche Molen om de betreffende eigenaren te adviseren voorlopig niet met de betrokken molens te draaien. Het streven is erop gericht vóór Nationale Molendag duidelijkheid te verschaffen over de mogelijke oplossingen van de problemen – vervangen van de roeden of repareren – en de daarmee gemoeide kosten.

Het bestuur van De Fryske Mole staat achter dit advies en in overleg met de molenaars wordt er voorlopig niet gedraaid met de betreffende molens.

Voor meer informatie: https://cultureelerfgoed.nl/nieuws/molens-met-gebreken-staan-nog-stil

 

Lezen
sitebeheerDeelbare roeden