Met bijdragen van…

Molens staan in weer en wind en bepaalde onderdelen zoals de vijzel (of schroef), waterloop en krooshek staan permanent in het water. De rietbedekking is evenals het houten binnenwerk, kwetsbaar en gevoelig voor aantasting door schimmel, begroeiing en ongedierte.

Dit betekent dat onderhoud, restauratie en alles wat nog meer bij het molenbehoud komt kijken, veel geld kost. Voor de onderhouds- en restauratiekosten krijgen wij een bijdrage van onder andere:

Het rijk

Subsidiëring instandhouding monumenten, Sim: Op basis van een goedgekeurd instandhoudingsplan wordt door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 50% subsidie in de instandhoudingskosten verstrekt. RCE

Provincie en gemeenten

De provincie Fryslân geeft een belangrijke bijdrage in de kosten van onderhoud, restauratie maar ook bijvoorbeeld secretariaatskosten. Provincie Fryslân

Alle gemeenten waarin molens staan van de stichting, dragen bij in de onderhoudskosten. Gemeenten in Fryslân

Fondsen, stichtingen en sponsoring

Per restauratieproject bekijken wij hoe ver we kunnen komen met de financiering. Door bijdragen van donateurs, fondsen, organisaties en sponsoring van bedrijven is het steeds weer mogelijk om de restauraties financieel rond te krijgen en de molens in goede conditie te houden.

Onze recente en lopende restauraties zijn mede mogelijk gemaakt door: het Molenfonds/ BankGiroloterij/ Gravin van Bylandtstichting, Van Toorn-Scholtenstichting, Prins Bernhard Cultuurfonds, St. TBI Fundatie, Van Heloma Stichting, Stichting Bouwcultuurfonds Friesland, Boelstra-Olivier Stichting,
Juckema-Sideriusfonds, Ritske Boelema Gasthuis, Sint Anthony Gasthuis, Siebolt Foundation, Meindersma-Sybenga Stichting, Dinamo Fonds, Dr. Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds, P.W. Janssen’s Friesche Stichting, St. Fonds Bolsward-Dronrijp 1993, St. Zabawas, Rabobank Súdwest Fryslân en Wetterskip Fryslân.

Wij zijn al deze organisaties dan ook zeer dankbaar.

En natuurlijk onze Utskoat en website-sponsoren: De balk onderin deze website is gereserveerd voor de trouwe bedrijven die met ons werken aan het behoud van de molens. Klik op de logo’s om een kijkje te nemen op de websites van deze bedrijven.

Ondanks de bovengenoemde bijdragen en het vele vrijwilligerswerk, blijft het moeilijk om de molens in goede staat te houden. Ondersteuning door bedrijven en particulieren is daarom zeer welkom!

adminSponsoring