Ga naar de inhoud

De Beabuorstermole en de striid tsjin it wetter…

Onze Beabuorster Mole heeft op 17 en 18 juni een heel speciale extra functie. Dan is deze molen en bijbehorend molenaarshuisje bij Tjerkwerd het decor van openluchtspel ‘Ja, no Hyke?’

Hieronder de omschrijving van de enthousiaste organisatie van dit locatie-theater. (We hebben het in het Fries gelaten omdat het zo mooi geschreven is).

Unyk lokaasje-teater by de Beabuorstermole yn Tsjerkwert. De poldermole dy’t al jierren ynsetten wurdt yn de striid tsjin it wetter en sûnt 1882 pronket op buorskip Beabuorren.

It ferhaal spilet him ôf yn de tiid fan mûnders-pear Wyberen en Hyke Koopmans. Buorjonge Jouke Hylkema sei eartiids -De Beabuorstermole- it plak dêr’t alles him ôfspilet, wie in plak dêr’t de wetten fan ienfâld en ôfsûndering hearsken. Teminsten, sa fielde dat oan.

Wybrigje hâld in sprekbeurt. It giet oer: Molens! De hjoeddeistige bern hawwe der net safolle mei. Molens binne bo-o-o-ring. As dochs net? We sjogge Caspar de Robles dy’t de boeren foarhâld, it is dykje of hingje. It Wetterskip wat net sa heech opjout fan dizze poldermole.

Wat stiet ús te wachtsjen mei de feroarings fan it klimaat? Is de mole fan weardeleaze mearwearde, of hawwe we him yn de takomst bot nedich? Leare wy fan de skiednis, of tinke wy dat it ús net oerkomt?

Iepenloftspul ‘Ja no Hyke’ juni 2023

Meer informatie of kaarten kopen? Klik hier!

Molenaar, vrijwilliger of donateur worden?

Lijkt het je leuk om actief mee te doen als molenaar? Of vind je het leuk om onze molens een helpende hand te bieden als vrijwilliger of donateur? Neem contact op met ons secretariaat. Want een helpende hand geven wij graag de hand.

© Stichting de Fryske Mole 2024