april 2023

Alle berichten van april 2023

De Beabuorstermole en de striid tsjin it wetter…

Geplaatst door sitebeheer on 21 april 2023

Onze Beabuorster Mole heeft op 17 en 18 juni een heel speciale extra functie. Dan is deze molen en bijbehorend molenaarshuisje bij Tjerkwerd het decor van openluchtspel ‘Ja, no Hyke?’

Hieronder de omschrijving van de enthousiaste organisatie van dit locatie-theater. (We hebben het in het Fries gelaten omdat het zo mooi geschreven is).

Unyk lokaasje-teater by de Beabuorstermole yn Tsjerkwert. De poldermole dy’t al jierren ynsetten wurdt yn de striid tsjin it wetter en sûnt 1882 pronket op buorskip Beabuorren.

It ferhaal spilet him ôf yn de tiid fan mûnders-pear Wyberen en Hyke Koopmans. Buorjonge Jouke Hylkema sei eartiids -De Beabuorstermole- it plak dêr’t alles him ôfspilet, wie in plak dêr’t de wetten fan ienfâld en ôfsûndering hearsken. Teminsten, sa fielde dat oan.

Wybrigje hâld in sprekbeurt. It giet oer: Molens! De hjoeddeistige bern hawwe der net safolle mei. Molens binne bo-o-o-ring. As dochs net? We sjogge Caspar de Robles dy’t de boeren foarhâld, it is dykje of hingje. It Wetterskip wat net sa heech opjout fan dizze poldermole.

Wat stiet ús te wachtsjen mei de feroarings fan it klimaat? Is de mole fan weardeleaze mearwearde, of hawwe we him yn de takomst bot nedich? Leare wy fan de skiednis, of tinke wy dat it ús net oerkomt?

Iepenloftspul ‘Ja no Hyke’ juni 2023

Meer informatie of kaarten kopen? Klik hier!

Lezen
sitebeheerDe Beabuorstermole en de striid tsjin it wetter…

De Hollandsche Molen 100 jaar

Geplaatst door sitebeheer on 21 april 2023

De Fryske Mole feliciteert De Hollandsche Molen met haar 100 jarig bestaan in 2023.

In dit jubileumjaar van De Hollandsche Molen zijn er  een aantal extra’s op touw gezet. Op molen De Ster in Utrecht is een festival over molens. Molen De Ster is ook de 100e molen die voorzitter Nico Papineau Salm in de aanloop naar het 100-jarig bestaan van de vereniging molens bezoekt. De voorzitter van De Hollandsche Molen heeft tijdens deze uitdaging, de 100 molens-toer, gereisd per trein en fiets. In Fryslân zijn De Swaechmermolen (Langweer) en De Hersteller (Sintjohannesga) bezocht. Klik hier voor alle verslagen van de toer.

De VriendenLoterij Molenprijs 2023 is dit jaar zeer breed opgezet om zoveel mogelijk eigenaren de kans te bieden om genomineerd te worden voor deze prijs. De prijs is in dit jubileumjaar maximaal € 100.000,- voor een molenproject met innovatie, verbreding van de doelgroep, verbetering van de toegankelijkheid, restauratie, etc. Indienen kan nog tot en met vrijdag 12 mei! Klik hier voor meer informatie over de VriendenLoterij Molenprijs 2023.

Op 12 mei wordt een boek over 100 jaar molenbehoud in Nederland gepresenteerd. De Hollandsche Molen heeft ook een een onderzoek gedaan naar de Collectie molens. Natuurlijk kennen we alle molens in ons land, maar een goed overzicht van molenerven, gemechaniseerde aandrijfmechanismes, bijgebouwen, complexen, bemalingsstructuur, landschap en immateriële waarden ontbreekt. Dit is een verbeterd overzicht ten behoeve van onderzoek en beleid. Het onderzoek wordt gepresenteerd op 22 april.

De 50ste editie van Nationale Molendag is een extra feestelijke, met volop culturele activiteiten in het hele land. De molens van De Fryske Mole zullen zo mogelijk ook draaien en open zijn voor publiek op de Nationale Molendag, zaterdag 13 en zondag 14 mei!

Lezen
sitebeheerDe Hollandsche Molen 100 jaar